Serwisowanie klimatyzacji – nie wszędzie legalne?

Od 10 października 2015 r. wszystkie punkty w których serwisowana jest klimatyzacja muszą spełnić wymagana które nakłada na nie ustawa z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Ustawa nakłada obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci tzw. karty urządzenia dla każdego samochodu, w którym przeprowadzono serwisowanie układu klimatyzacji. W karcie należy podać ilość czynnika znajdującego się w pojeździe i uzupełnionego. Serwis jest też zobligowany do prowadzenia ewidencji czynnika chłodniczego zużywanego w ciągu roku. Przed sporządzeniem pierwszej karty urządzenia warsztat jest obowiązany do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Taki rejestr prowadzi Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. Ponadto, zgodnie z art. 36.1 ustawy, w przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chłodniczego z systemu klimatyzacji, w ilości odbiegającej od normalnej, warsztat jest obowiązany przed napełnieniem systemu, dokonać jego uszczelnienia.

Obsługą układu klimatyzacji w samochodzie może zajmować się tylko osoba lub warsztat posiadająca odpowiedni certyfikat. Warsztaty samochodowe, wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane, a także pojemniki zawierające te substancje i gazy będą obowiązane do umieszczenia na nich sporządzonej w języku polskim etykiety zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close