Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Zbieramy dane osobowe w różnych celach, które każdorazowo są jasno określone wraz z podstawą przetwarzania i okresem w jakim przechowujemy Twoje dane.

 

1.Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

2.Operacje przetwarzania

 

Klient

Otrzymywanie danych osobowych

Otrzymujemy dane od:

Ciebie

Zebrania danych w ramach naszej współpracy (np. podczas poprzednich napraw pojazdów)

Z źródeł publicznych lub pozyskane od osób trzecich (np. rejestr KRS lub dane od podmiotów takich jak Google czy ubezpieczyciel)

 

 

Cel i zakres przetwarzania

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, aby przetwarzać zamówienia, dostarczać produkty i usługi, zapewniać obsługę klienta oraz zarządzać płatnościami, umowami i transakcjami. Zakres danych niezbędny do realizacji usług zależy od danego produktu lub usługi. Przykładowo, usługa naprawy auta wymaga podania imię i nazwiska, adresu, danych kontaktowych ( nr telefonu, adres -email) i danych pojazdu ( nr. rejestracyjny, nr VIN, model, marka etc.). Twoje zgłoszenia i wiadomości przetwarzane są przez nasz dział obsługi klienta, żeby zapewnić ich obsługę. Dział obsługi klienta może również zaoferować optymalny rodzaj umowy, przygotowany w oparciu o Twoje dane. W sprawach związanych z umową możemy się z Tobą komunikować telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną, Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla potrzeb świadczenia usług i obsługi jest zwykle umowa. Gdy wymaga tego prawo, możemy poprosić o Twoją zgodę na świadczenie określonych usług. Możemy skontaktować się z Tobą w celach marketingowych, tylko jeśli wyrazisz wcześniej na to zgodę .Przetwarzamy dane osobowe, żeby wypełnić nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa, na przykład zasad rachunkowości i przepisów podatkowych. Używamy danych osobowych do ochrony i zagwarantowania naszych praw oraz praw naszych klientów. Podstawą przetwarzania danych dla celów obrony przed roszczeniami, dochodzenia wierzytelności oraz zapobiegania oszustwom i niewłaściwemu postępowaniu jest zwykle nasz prawnie uzasadniony interes. Dane osobowe wykorzystywane są do zapewnienia bezpieczeństwa naszych produktów i usług, na przykład przez prowadzenie rejestrów dostępu, tworzenie kopii zapasowych, uwierzytelnianie użytkowników oraz zapobieganie cyberatakom

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych naszych klientów odbywa się na podstawie zawartej umowy, naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na terenie firmy poprzez monitoring wizyjny.

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane w systemie przez okres konieczny do realizacji celu, do którego dane te były potrzebne lub do końca okresu istnienia roszczenia.

 

Osoby kontaktujące się z nami

 

Zbieranie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe w przypadku, gdy osoba fizyczna kontaktuje się z nami, aby złożyć zapytanie, reklamację, komentarz lub opinię (dane takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz treść wiadomości

Otrzymywanie danych osobowych

Otrzymujemy dane od:

Ciebie

Z źródeł publicznych lub pozyskane od osób trzecich (np. rejestr KRS lub partnerzy z socialmediów jak Facebook).

Cel przetwarzania

Wykorzystujemy dane tylko w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz odpowiednie załatwienie sprawy. Dane osobowe wskazane powyżej mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktującej się, jej numer telefonu, adres e-mail i inne służbowe dane kontaktowe.

 

Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych powyżej, działamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów lub zgody,
w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą.

 

Przechowywanie danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane.

 

Osoby odwiedzające stronę internetową

Zbieranie danych osobowych

Osoby odwiedzające nasze strony internetowe zazwyczaj mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach.

Otrzymywanie danych osobowych

Od osób odwiedzających nasze strony internetowe otrzymujemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu. Odwiedzający mogą też wysłać nam maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej).W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Cel przetwarzania

W przypadku, gdy odwiedzający podaje nam dane osobowe, są one wykorzystywane w celach określonych w momencie ich przekazania (lub gdy są oczywiste w kontekście przekazania danych). Zazwyczaj dane osobowe zbierane są w następujących celach:

  • rejestracja na stronie internetowej;
  • zapytanie o szczegóły;
  • dystrybucja publikacji/ materiałów;
  • złożenie życiorysu;
  • monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej;
  • agregowanie danych do celów analizy i ulepszenia działania strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.

Przechowywanie danych

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych przechowujemy tak długo jak to konieczne (np. przez okres naszej relacji z daną osobą).

3. Zarządzanie bezpieczeństwem, jakością i ryzykiem

Posiadamy środki bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji naszych klientów (w tym danych osobowych),. Zbieramy i przechowujemy dane osobowe w ramach procedur dotyczących zleceń od naszych klientów i ich akceptacji. Jako podmiot profesjonalny, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązków wynikających z prawa.

4. Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza teren EOG. Gdyby zaszła taka konieczność przekazywanie będzie odbywać się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Klauzule te są dostępne tutaj (linkuje do : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en)

Dane przekazujemy innym tylko gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji celu, dla którego zostały zebrane z poszanowaniem wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

5.Zmiany niniejszego dokumentu

Regularnie aktualizujemy naszą politykę bezpieczeństwa. Ostatnia aktualizacja miała miejsce: 23.07.2021

6.Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

BRYKSACAR Spółka z o.o. z siedziba przy ulicy Juliusza Słowackiego 83, 80-257 Gdańsk

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

E mail : iod@bryksa.eu

7.Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości realizacji umowy, świadczenia usługi, udziału w akcjach marketingowych, konkursach – w zależności od celu, dla którego zbieramy Twoje dane.

8.Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, lecz jeśli chciałbyś wnieść skargę dotyczącą ochrony danych osobowych, prosimy o maila na adres: iod@bryksa.eu , zawierającym możliwie jak najdokładniejszy opis zdarzenia. Masz również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2  00-193 Warszawa